Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

16:42
8062 0b41
Reposted fromtayfun tayfun
owieczkini
16:41
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaelemelek elemelek
owieczkini
16:41
5636 6bf4
Reposted fromSzczurek Szczurek viaelemelek elemelek
owieczkini
16:41
0231 3dea
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viabrzask brzask
16:41
owieczkini
16:40
3477 02e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaelemelek elemelek
owieczkini
16:39
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viabrzask brzask
owieczkini
16:39
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viakatastrofo katastrofo
owieczkini
16:39
9786 4530
Reposted frompankamien pankamien viakatastrofo katastrofo

April 05 2017

20:17
20:17
20:16
5730 b0c6
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
owieczkini
20:14
9963 8c57
touchme
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viakiks kiks
owieczkini
20:03
0308 c1c3
Reposted fromcalifornia-love california-love
owieczkini
19:52
1749 33f3
Reposted fromcalifornia-love california-love
owieczkini
19:44
5423 f929
Reposted fromcalifornia-love california-love
owieczkini
19:43
4994 8f11
Reposted fromcalifornia-love california-love
owieczkini
19:42
3688 b07a 500
owieczkini
19:42
5886 49c6
owieczkini
19:41
0331 0817
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl