Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

owieczkini
20:05
3666 325e 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacietariposta cietariposta
owieczkini
20:04
owieczkini
20:03
19:40

moxis:

job interview: we need HAPPY, MOTIVATED people!!

my depressed ass:

owieczkini
19:38
3653 d430 500
shoe laces
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
owieczkini
19:36
2140 4b3a 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
owieczkini
19:34
4110 5d3c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaoll oll
owieczkini
19:33
0719 b577 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
19:33
5721 c16b
Reposted fromkarahippie karahippie viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
19:28
2296 ab89
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
owieczkini
19:28
4432 5aff
Reposted fromoll oll
owieczkini
19:27
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viajointskurwysyn jointskurwysyn
owieczkini
19:27
4114 3ca5 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
owieczkini
19:23
4430 5664
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
owieczkini
19:19
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viapeasorela peasorela
owieczkini
19:18

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
owieczkini
19:17
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
19:15
4555 e6fb 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
owieczkini
19:15
5196 858b 500
Reposted fromoll oll
owieczkini
19:14
5027 aa43 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl