Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

13:37
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viasadporn sadporn
13:02
5461 e5e2
Reposted fromamatore amatore viasheismysin sheismysin
13:01
owieczkini
13:00
Między mężczyzną a ko­bietą przyjaźń nie jest możli­wa. Namiętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.
— Oscar Wilde
Reposted fromsheismysin sheismysin
13:00
7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viasheismysin sheismysin
owieczkini
12:59
2047 1749
Reposted fromsheismysin sheismysin
owieczkini
12:59
0355 2876 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasheismysin sheismysin
owieczkini
12:58
0850 31a8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasheismysin sheismysin
12:57
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
Reposted fromblutelf blutelf viasheismysin sheismysin
owieczkini
12:57
0027 3a35 500
Reposted fromsheismysin sheismysin
12:57
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viasheismysin sheismysin
owieczkini
12:56
0591 1b84
Reposted fromsheismysin sheismysin
owieczkini
12:54
Reposted fromFlau Flau viasheismysin sheismysin

August 12 2017

12:56
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun
12:56
3803 e3fd
Reposted fromtayfun tayfun
12:49
12:32
1501 f490

bambi-sass:

Jiggle action tho

Reposted fromtayfun tayfun
owieczkini
12:29
Reposted fromFlau Flau viaszaaatan szaaatan
owieczkini
12:26
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
owieczkini
12:25
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl